ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สตรีสิริเกศ ปี 2554

ในวัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร  ผลการแข่งขันและภาพกิจกรรม ดูได้ที่นี่

ผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏกิริยาเคมี

ผลจากการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานเรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ดูผลงานได้ที่นี่

ธรรมชาติของสารตั้งต้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ผลจากการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

แบบทดสอบเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ฝึกสมองมาลองทำดู แบบทดสอบเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏกิริยาเคมี