แผนการสอนวิชาอัตรา สมดุล กรด-เบส

แผนการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ชื่อรายวิชา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดเบส 

Advertisements

การปฏิบัติหน้าที่ในงานกีฬาสีสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2554 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในการจัดการ การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมีระบบ การแสดงออกจากความคิดที่สร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละสี ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่

การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ภาพกิจกรรมดูได้ที่นี้

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สตรีสิริเกศ ปี 2554

ในวัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ที่จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร  ผลการแข่งขันและภาพกิจกรรม ดูได้ที่นี่

ผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏกิริยาเคมี

ผลจากการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานเรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ดูผลงานได้ที่นี่

ธรรมชาติของสารตั้งต้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ผลจากการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ