เฉลยแบบฝึกหัดที่ 7 เรื่อง ภาวะสมดุล

การศึกษาผลของพื้นที่ผิวที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ผลงานอันเกิดจากการทำงานเป็นทีม โดยใช้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิดอันเป็นระบบ ตรวจสอบข้อมูล ลงมือปฏิบัติ แก้ไข ทำซ้ำ จนได้ผลงานที่บูรณาการทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี

Advertisements

ผลและการอธิบายผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลของปฏิกิริยาเคมี

จากการทดลองพบว่า การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลของระบบไม่ขึ้นอยู่กับทิศทาง กล่าวคือ ไม่ว่าจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าหรือเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับเมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ